Aktivnosti projekta

Analizom statistike Seizmološke službe geofizičkog odsjeka na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, u 2020. godini je na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije nakon prvog velikog potresa (22. ožujka 2020.) do kraja godine izmjereno više od 200 naknadnih potresa magnitude veće ili jednake 1.3, od čega je najveći bio onaj sa epicentrom u Petrinji koji je imao katastrofalne posljedice. Pored tih prirodnih katastrofa, također je skoro cijela 2020. godina bila obilježena epidemijom COVID-19 virusa. Najnoviji privremeni podaci Državnog zavoda za statistiku objavljeni u siječnju ukazuju na to da je ukupan broj umrlih u 2020. bio je 56 677, što je 7,5% ili 3 932 umrlih više u odnosu na prosječan broj umrlih za razdoblje 2015. − 2019. Ovakav razvoj događaja ostavio je velik trag na društvo, a posebno na najmlađe (djecu) koja nisu dobila adekvatno obrazovanje i upute o tome kako postupati u kriznim situacijama.

Jednu od aktivnosti na ovom projektu čine 50 edukativnih predavanja o postupanju i nošenju sa kriznim situacijama. Pored toga, planira se održati 5 vježbi evakuacije unutar škola kako bismo djecu pripremili kako postupati ukoliko ponovno dođe do jakih potresa. Održati će se  i 80 kreativno stvaralačkih radionica, koje će služiti za socijalno uključivanje i podizanje kvalitete života na potresom pogođenim područjima te će ljudi izradom raznih vrsta korisnih materijala (nakita, cvjetića, prigodnih poklona) ponovno razviti osjećaj koristi i doprinosa svojoj zajednici. 

Ljudski resursi su sve važniji u poslovnim organizacijama, a njihova važnost organizacijama civilnog društva je u mnogo slučajeva još veća nego u ostalim organizacijama budući da u njima motivacija nije isključivo financijske prirode već neke više prirode koja uključuje mijenjanje društva i povećanja životnog blagostanja. Upravljanje ljudskim resursima unutar organizacija civilnog društva je izrazito zahtjevno, kao i sam razvoj i održavanje ljudskih resursa, a najviše zbog problema s kojim se organizacije civilnog društva susreću u polju ljudskih resursa. 

Civilno društvo odnosi se na područje „volonterskih“ organizacija i obuhvaća dobrovoljno organiziranje i uključivanje građana radi zadovoljavanja potreba određene grupe ljudi. Pri suočavanju s krizom, volonterstvo ima jednu od glavnih uloga te čini jednu od okosnica za djelovanje civilnoga društva. Podizanjem svijesti o važnosti volonterstva i jačanjem volonterstva u udrugama omogućuje se rješavanje niza problema u funkcioniranju udruga. Nedovoljna suradnja države i volontera za probleme u zajednici i društvu usporavaju razvitak društvenog kapitala kao generatora za rješavanje različitih potreba i interesa društva. Volonteri i njihov uloženi trud i vrijeme za bilo koji društveni doprinos predstavljaju veliki kapital koji je potrebno "aktivirati" i upotrijebiti za bolje i kvalitetnije društvo. 

Projekt omogućuje razvoj volonterskih programa, uključivanje većeg broj građana u aktivnosti organizacija civilnoga društva, jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva te bolju socijalnu koheziju čime se doprinosi ostvarenju Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije, Strateški cilj 3., Prioritet 3.1. i Mjera 3.1.3. Projekt je u skladu sa Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine, Strateški cilj 1: Povećanje kvalitete života poticanjem održivog teritorijalnog razvoja, Prioritet 1.1. Podizanje razine znanja i sposobnosti za poboljšanje kvalitete života jer omogućuje razvoj mreže socijalnih usluga (Mjera 1.1.2.) i razvoj volonterstva (Mjera 1.1.3.). Projekt doprinosi ostvarenju Strateškog područja 4.4. Pristup socijalnim naknadama i uslugama Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. - 2020.) jer podupire razvoj mreže socijalnih usluga (kreativne radionice) te razvoj volonterstva. Kako bi se riješili poteškoće i opisani problemi, korisnik i partner će riješiti edukacijom za menadžment volonterstva i upravljanje volonterima. 

Provedbom edukacije korisnik i partner moći će uspostaviti vlastite volonterske programe u svojim organizacijama te će s novim pristupom rada zadržati postojeće, ali i povećati broj volontera. 

Partnerske udruge će kroz angažman vanjskih suradnika za radionice kreativnih aktivnosti, vježbe evakuacije, edukacijama o kriznim situacijama kao i nabavom opreme ojačati vlastite kapacitete u području socijalnog uključivanja što će utjecati na zadržavanje vlastitih članova i povećanja broja članova. U konačnici, aktivnosti projekta je doprinijeti dugoročnoj održivosti udruga i rješavanju problema u lokalnim zajednicama.